สถานภาพ สอ.นทพ.จำกัด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

1. จำนวนสมาชิก 8008 ราย
2. ทุนเรือนหุ้น   1,439  ล้านบาท
3. ทุนสำรอง     198  ล้านบาท
4. เงินรับฝาก     2,499  ล้านบาท
5. เงินที่สมาชิกกู้ 3,905 ล้านบาท
6. สินทรัพย์ทั้งสิ้น   4,199 ล้านบาท
7. ทุนของสหกรณ์   1,670 ล้านบาท
8. รายได้  40  ล้านบาท
9. ค่าใช้จ่าย19 ล้านบาท
10. กำไรสุทธิ21 ล้านบาท
Scroll to Top