ลงทะเบียนระบบสอบถามข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูลของสมาชิกตามความจริง

หากมีข้อสงสัย หรือประสบปัญหาในการกรอกข้อมูลให้ติดต่อสหกรณ์ฯ
**ใช้คำเต็มไม่ย่อ
ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้เคยให้ไว้กับสหกรณ์ฯ
เป็นอีเมลส่วนตัวของท่าน เช่น Gmail, Hotmail, RTARF mail iCloud Mail ฯลฯ และเป็นอีเมลที่ใช้ได้จริง
Click or drag a file to this area to upload.
รูปถ่ายสลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือไฟล์สลิปเงินเดือนจากแอพ My RTARF หรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง ขนาดไม่เกิน 4 MB
Scroll to Top