คณะกรรมการ สอ.นทพ.

คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

1.พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาลประธานกรรมการดำเนินการ
2.พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปานรองประธานกรรมการ
3.พล.อ. กิตติพงศ์ กาญจนาคมรองประธานกรรมการ
4.พล.ท. อนุสรรค์ คุ้มอักษรรองประธานกรรมการ
5.พล.ท. นำพล คงพันธ์รองประธานกรรมการ
6.พล.อ. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ กรรมการ
7.พล.ท. นพดล ปิ่นทองกรรมการ
8.พล.ท. ดำรงค์ คงเดชกรรมการ
9.พล.ต. ชูศักดิ์ ธีรากิจกรรมการ
10.พล.ต. ทวีป ปิยะอรุณกรรมการ
11.พล.ร.ต.หญิง สมพร กาญจนโกศลกรรมการ
12.พล.ต. ชญา ปรีชาชาติกรรมการ
13.พล.ท. ธนินทร์ พู่ทองคำกรรมการ/เลขานุการ
14.พ.อ. อมรินทร์ เทศนธรรม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
15.พ.อ. สุเมธ นุชยงค์กรรมการ/เหรัญญิก

คลิกดาวน์โหลด เอกสารฉบับนี้

Scroll to Top