คณะกรรมการ สอ.นทพ.

คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

1.พล.อ. อนุสรรค์ คุ้มอักษรประธานกรรมการดำเนินการ
2.พล.ท. ธีระยุทธ จินหิรัญรองประธานกรรมการ
3.พล.ท. นพดล ปิ่นทองรองประธานกรรมการ
4.พล.ท. กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียรกรรมการ
5.พล.ท.หญิง รัตนาภรณ์ รื่นเริงกรรมการ
6.พล.ต. ทวีป ปิยะอรุณกรรมการ
7.พล.ร.ต.หญิง สมพร กาญจนโกศลกรรมการ
8.พ.อ. นัฐพล วิเชียรวรรณกรรมการ
9.พ.อ. นพดล ระวีวรรณกรรมการ
10.พ.อ. ณัฏฐวัฒน์ เกษสมบูรณ์กรรมการ
11.พ.อ. เจษฎา เฟื่องฟูกรรมการ
12.ร.ต.หญิง ภูมิรัตน์ ชัยศิริ ร.น.กรรมการ
13.พล.ต. ปวัน บุญบันดาลกรรมการ
14.พ.อ. อมรินทร์ เทศนธรรมกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
15.พ.อ. สุเมธ นุชยงค์กรรมการ/เหรัญญิก
Scroll to Top