ข้อตกลงการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นสำคัญ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีการเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก จึงดำเนินการด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการเก็บรักษาและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาชิกให้ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จึงจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับทราบขอบเขต และยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ

Scroll to Top